Ayo Ekspresikan Rasa Cinta Tanah Airmu

Peringatan Hari Lahir Pancasila

Ayo ekspresikan Rasa Cinta Tanah Airmu

Source: Belmawa Ristek